Dla akcjonariuszy

Zarząd Cobant Group S.A. z siedzibą Łazach, ul. Wiejska 3A (05-552 Łazy) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000689570, NIP: 5252718521, REGON: 367975421, kapitał zakładowy: 105.000 zł w całości opłacony („Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw („Ustawa”) wzywa po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji Spółki.

​Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami prawnymi moc dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, koniecznym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Po dniu 1 stycznia 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w Spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

​Cobant Group S.A. ma obowiązek poinformować akcjonariuszy o obowiązkowej dematerializacji akcji, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot uprawniony przez Komisję Nadzoru Finansowego do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.

​W związku z powyższymi zmianami, Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy Cobant Group S.A. do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, tak by akcje mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Biuro Spółki czynne jest od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 9:00 do 17:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.